Sois un consommateur responsable.

Hei fannt dir eng Affiche déi dozou motivéiere soll verantwortungsbewosst anzekafen. (FR)