28/06/2022

Wéi déi „Déifferdenger Pléckerten“ 2020 den Opruff fir Antigaspi-Projeten vum Landwirtschaftsministère gewonnen hunn stoung fir si fest, dass si een Deel vum Präisgeld rëm géifen zréck an d’Natur investéieren. Si wëllen net nëmmen Uebst plécke goen, si wollten es och uplanzen. Mat der Gäertnerei vun der Gemeng Déifferdeng hunn si no enger gëeegenter Platz fir hire Projet, Hammbiersträicher als Hecken unzeplanzen, gesicht.

Bei der Fousbanner Schoul, an der Wuelemswiss, ass d’Gemeng Déifferdeng amgaang, ee klenge Bësch unzeleeën, an do hunn dann och déi Déifferdenger Pléckerten Ufanks Abrëll hier Hammbiershecke geplanzt, déi aus 50 Planze bestinn. De Bësch ass fir de Public op a jiddereen däerf do Hammbier plécke goen.