Mir sinn Antigaspi,
an Dir?

Bei der Aktioun „Gielt Band“ kënne nieft de Gemengen elo och Privatleit, Associatiounen an Entreprise matmaachen, déi Uebstbeem an hiere Gäert oder an hiere Bongerten der Ëffentlechkeet wëllen zur Verfügung stellen.

MÉI INFORMATIOUNEN

Lescht News

All Aktualitéiten
29/04/2022

Antigaspi dans la restauration collective

Depuis 2010, Eurest -  spécialisé dans les services de restauration auprès de professionnels et de collectivités - organise le «Stop Food Waste Day» dans ses plus que 60 restaurants au Luxembourg. Cette année, cette journée…
Méi dozou
21/03/2022

Feieren ouni Iesswueren ze verschwenden

Ëffentlech Evenementer, bei deenen dem Publikum Iesswueren ugebuede ginn, sinn eng ideal Plaz, fir aktiv géint d’Liewensmëttelverschwendung virzegoen. Aus deem Grond huet de Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung eng „Antigaspi“-Charta fir Fester ausgeschafft…
Méi dozou
25/01/2022

Ee Buttek fir on.perfekt

Vun Ufank un haten d’Grënnerinne vun der Kooperative on.perfekt - Julia Gregor, Aline Hentz a Fabienne Faber - d’Iddi fir den éischte Buttek zu Lëtzebuerg opzemaachen, an dem Liewensmëttel verkaf ginn, déi net de Normen…
Méi dozou
30/12/2021

Utiliser les ressources locales de manière durable

Le projet Tutti Frutti vise à recenser et cartographier les vergers des 11 communes membres de la « Minett UNESCO Biosphere » ouverts au public en vue de promouvoir la collecte libre des fruits via une webcarto…
Méi dozou