Charta “antigaspi” mat der Luxexpo

Mir hunn zesumme mat de Vertrieder vun der Luxexpo eng Charta ënnerschriwwen an där si sech verflichten, während der Springbreak (22.03-26.03.17) de Gaspillage alimentaire op e Minimum ze reduzéieren. Et ass mat klenge Schrëtt wou mer musse probéiere virunzekomme fir eis natierlech Ressourcen ze schounen an déi zukënfteg Generatiounen net weider ze belaaschten.

Charta (PDF)